Tagged: Cấu trúc

Ngữ pháp: 아/어도 되다 “ Được ( làm gì đó) ”

Ngữ pháp: 아/어도 되다 “ Được ( làm gì đó) ”

Diễn tả sự cho phép hoặc đồng ý một hành động nào đó, tương đương nghĩa tiếng Việt “ Được ( làm gì đó) ”. Ngoài  아/어도 되다  chúng ta còn có thể sử dụng  아/어도 괜찮다’ và ‘아/어도 좋다‘ với ý nghĩa giống nhau.

Động từ + 아/어 주다 ( 드리다 ): Cho

Động từ + 아/어 주다 ( 드리다 ): Cho

Động từ + 아/어 주다: (cho) sử dụng khi chủ ngữ hoặc người nói muốn nhờ cậy người khác làm việc gì đó cho mình và ngược lại chủ ngữ hoặc người nói muốn làm, muốn giúp việc gì đó cho người khác.