Tagged: Hay

[Ngữ pháp] Động từ + (으)십시오: xin mời, xin hãy, hãy

[Ngữ pháp] Động từ + (으)십시오: xin mời, xin hãy, hãy

[Ngữ pháp] Động từ + (으)십시오: xin mời, xin hãy, hãy

 Là vĩ tố kết thúc câu thể hiện mệnh lệnh hay khuyên nhủ người nghe việc gì đó một cách trịnh trọng. (cách nói rất kính trọng) 

Khi thân động từ không kết thúc bằng phụ âm cuối + 십시오

Khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm cuối + 으십시오

Khi thân động từ kết thúc bằng phụ âm cuối ㄹ ( bỏ ㄹ) + 십시오