Tagged: hiện tại

[ Ngữ pháp] Kính ngữ (으)시 thì hiện tại trong tiếng Hàn

[ Ngữ pháp] Kính ngữ (으)시 thì hiện tại trong tiếng Hàn

Kính ngữ trong tiếng Hàn là một hình thức kính trọng gắn vào sau động từ, tính từ khi chủ ngữ trong câu là người lớn tuổi, các đối tượng xã hội có địa vị cao hoặc trong các trường hợp trang trọng.
Kính ngữ không được dùng cho chính bản thân mình.