Tagged: tiềng anh

Tổng hợp từ ngoại lai phổ biến trong tiếng Hàn - Phần II

Từ ngoại lai phổ biến trong tiếng Hàn phần II

Từ ngoại lai phổ biến trong tiếng Hàn phần II

Từ ngoại lai trong tiếng Hàn thực chất là những từ đi mượn và ngày càng được dùng phổ biến trong vốn từ của người Hàn.